Ponemos a su disposición la siguiente información de forma totalmente gratuita.

Más de 1.638.000 publicaciones de los principales organismos y boletines del estado con al menos un mes de antigüedad. Consulte nuestro servicio de comunicación de licitaciones si desea obtener la información de los boletines actualizada a diario y relacionada con su sector.

Boletines publicados en abierto

Descripción Fecha Zona Tipo
Concesion del CICLO INTEGRAL DEL AGUA (ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA, ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BAJA, ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES) municipios de la Mancomunidad (Pliego corregido respecto del aprobado en fecha 23 de diciembre de 2009) 17/02/2010
Andalucía
A.L
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA AUTOVA DE LA SIERRA DE HUELVA 17/02/2010
Andalucía
A.L
Suministro e instalación de un sistema de radiologia convencional para el Hospital de Alta Resolución de Morón 17/02/2010
Andalucía
ADJ
Suministro de una mesa de quirófano para cirugía vascular 17/02/2010
Andalucía
ADJ
Suministro de medicamentos en exclusividad 17/02/2010
Andalucía
ADJ
Acuerdo marco para el suministro de productos alimenticios varios a los centros asistenciales de Faisem en Sevilla 17/02/2010
Andalucía
A.L
Acuerdo marco para el suministro de productos alimenticios varios a los centros asistenciales de Faisem en Granada 17/02/2010
Andalucía
A.L
Suministro de material de laboratorio 17/02/2010
Andalucía
ADJ
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SOLUCION ``MARCOPOLO`` DE CONTRATACION SOBRE SAP DE EGMASA (NET134622) 17/02/2010
Andalucía
A.L
SUMINISTRO DE PINZAS LIGASURE VARIOS CHARRIER 17/02/2010
Andalucía
ADJ
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA AUTOVIA A-306, TORREDONJIMENO - EL CARPIO. 17/02/2010
Andalucía
A.L
Servicios.A-92 Ref.firme Pk.295+000 al Pk.308+000 17/02/2010
Andalucía
A.L
Suministro de un angiógrafo 17/02/2010
Andalucía
ADJ
Adquisición de material de oficina ordinario no inventariable, para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 17/02/2010
Madrid
A.L
REPUESTOS ELECTROMECANICOS 17/02/2010
Madrid
A.L
Rehabilitació del Centre de Serveis Socials Garcilaso, I'execu¬ció del qual es financara amb cartee al Fons Estatal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Obres d'am¬pliació de plataforma i radi de gir del bus al C/ Margalló entre C/ Major del Rectoret i C/ del Vese. Aq uest contracte esta fi nancat amb carrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sosteni¬bilitat Local-Govern d'Espanya 17/02/2010
Cataluña
A.L
Rehabilitació del Centre de Serveis Socials Salvador Mundi, I'execució del qual es financara amb cartee al Fons Estatal per a I'ocupació i la sostenibi¬litat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Gestió de I'ex¬plotació d'un aparcament públic subterrani per a vehicles en el subso] deis terrenys de domini públic municipal, situats al carrer l.ancarote-Residéncia. amb la obligació de realització de les obres de construcció de l'a¬parcament i de reordenació de la seva superfície, segons els avantprojectes aprovats per acord de la Comissió de Seguretat i Mobilitat de data 17 de setembre de 200 17/02/2010
Cataluña
A.L
Obres de construcció de nous molls de descarrega de deixalles vegetal s i adequació deis existents, als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Obres de canvi de llumináries i estalvi energetic del C/Ore¬llana i Major del Rectoret. Aquest contracte esta financat amb cartee al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sosteni¬bilitat Local-Govern d'Espanya. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Obres per a la recuperació de I`espai natural de la carretera de les Aigües entre Vil-la Paula i el camí de La l.lica. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Rehabilitació del Centre de Serveis Socials Sants, I'execució del qual es financara amb carrec al Fons Esta¬tal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Subministrament d`equips necessaris per crear una xarxa de sonornetres i limitadors acústics. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Gestió de l'ex- plotació d'un aparcament públic subterrani per a vehicles en el subso] deis terrenys de domini públic municipal, situats a la placa del Dr. Roig i Raventós, amb la obligació de realització de les obres de construcció de l'a¬parcament i de reordenació de la seva superfície, segons els avantprojectes aprovats per acord de la Comissió de Seguretat i Mobilitat de data 17 de setembre de 17/02/2010
Cataluña
A.L
Rehabilitació del Centre de Serveis Socials Mozart, I'execució del qual es financara amb carrec al Fons Esta¬tal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Rehabilitació del Centre de Serveis Socials La Corunya, I'exe¬cució del qual es financará amb carrec al Fons Estatal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Treballs de pre¬venció forestal de I'entorn natural del muni¬cipi de Barcelona. Aq uest contracte esta fi nancat amb carrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sosteni¬bilitat Local-Govern d'Espanya 17/02/2010
Cataluña
A.L
Rehabilitació del Centre de Serveis Socials Pablo Iglesias, I'e¬xecució del qual es financara amb cartee al Fons Estatal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Rehabilitació del Centre de Serveis Socials Can Felipa, I'execu¬ció del qual es financara amb carrec al Fons Estatal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009. 17/02/2010
Cataluña
A.L
obres d'ampliació de la tercera planta del laboratori de I'Agen¬cia de Salut Pública de Barcelona, a I'edifici Peracamps (primera fase), I'execució del qual es financara amb carrec al Fons Estatal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Obres de construcció del nou mercat de Sants (Barcelona). 17/02/2010
Cataluña
A.L
Construcció d'una escola bressol i poliesportiu a I'escola Els L1orers. 17/02/2010
Cataluña
A.L
servei de desen¬volupament d'interfícies web per a dispositius mobils 17/02/2010
Cataluña
A.L
projecte executiu, subministrament i installació d`equipament de captació, transrnissió, enregistrament i monitorització per al sistema de vídeo vigilancia de les dependencies d`escorcoll de les unitats territorials de la Guardia Urbana de Barcelona, durant I`any 2010. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Construcció escola bressol Pujades/Josep Pla + doble línia 17/02/2010
Cataluña
A.L
execució de les obres del projecte Rehabilitació de I`edifici El Far, condicionament per a Aula-Museu 17/02/2010
Cataluña
A.L
Construcció d'una escola bressol a I'escola Font d'en Fargas. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Obres del projecte executiu de reforma i remodelació del Museu de Mataró. Edifici Can Serra 17/02/2010
Cataluña
A.L
Reforma, adequació i millora del CEM Piscina Municipal Sant Andreu. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Obres de construcció del clavegueram del carrer Santa Dorotea. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Desplegament de la xarxa wi-fi municipal 17/02/2010
Cataluña
A.L
Construcció d'una escola bressol i reforma a l'escola Taber. 17/02/2010
Cataluña
A.L
INSTALACIÓNDE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUAS DESALADAS DE ROQUE PRIETO, T.M. DE SANTA MARÍA DE GUÍA 17/02/2010
Canarias
A.L
servei d'implantació de la signatura digital en els procediments administratius. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Obres de millora i renovació de les instal-lacions de seguretat vial deis Túnels de la Reina Ma. Cristina i Dante Alighieri, Fase 1. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Reforma, adequació i millora del Centre Esportiu Municipal del Tennis Vall d'Hebron. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Contracte de serveis de construcció del sistema inforrnatic de gestió integral deis espais verds.Aquest contracte esta financat amb cartee al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local-Govern d'Espanya. 17/02/2010
Cataluña
A.L
Reforma, adequació i millora del Centre Esportiu Municipal Maresme 17/02/2010
Cataluña
A.L
Subministrarnent, installació, manteniment i gestió integral de 10 estacions de recarrega per vehicles electrics. Aquest contracte esta financat amb cartee al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local Govern d'Espanya. 17/02/2010
Cataluña
A.L
obres del projecte de substitució del paviment de gespa artificial del camp de futbol de Cerdanyola. 17/02/2010
Cataluña
A.L