Anuncio de Licitación

Organismo Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Descripción Exp. 042/2019-SE-PO: Contractació del servei per a la realització de proves competencials de selecció dels càrrecs de direcció, comandament o especial responsabilitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Expediente 042/2019-SE-PO
Plazo 2 anys Opción prorroga: Sí Prórroga: Possibilitat d'efectuar un màxim de dues pròrrogues més de 12 mesos cadascuna.
Importe Importe estimado (sin impuestos): 44000.00 euros. Presupuesto total con impuestos: 24200.00 euros. Presupuesto total sin impuestos: 20000.00 euros.
Domicilio Passeig de la Circumval·lació 8, 3ª planta
Teléfono 932483832
Telefax Fax: 932483846 Email: contractacio@parcdesalutmar.cat
Fecha límite Hasta el día 28/02/2019 a las 11:00h
Lugar de presentación
Fecha de apertura Obertura de pliques (Sobre 2) : 06/03/19 08:45 Auditori de l'Edifici França, planta baixa, Passeig Circumval·lació, 8, 08003 Barcelona.
Fecha de publicación 12/02/2019
Boletín de Plataforma de contratación de Cataluña
Web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=42545284&reqCode=viewCn
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto