Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Gestió de I'ex¬plotació d'un aparcament públic subterrani per a vehicles en el subso] deis terrenys de domini públic municipal, situats al carrer l.ancarote-Residéncia. amb la obligació de realització de les obres de construcció de l'a¬parcament i de reordenació de la seva superfície, segons els avantprojectes aprovats per acord de la Comissió de Seguretat i Mobilitat de data 17 de setembre de 2009.
Expediente 11/09
Plazo Termini d`execució: a) Obres de I`aparcament:15 mesos. b) Superfície: 4 mesos.
Importe
Domicilio PI. Car¬Ies Pi i Sunyer, 8-10 2a planta.
Teléfono 934023512
Telefax 934023512
Fecha límite El termini per a la presentació de les proposicions sera de 20 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación a) L10c de presentació: Secretaria de la Comissió d`Aparcaments, situada a la PI. CarIes Pi i Sunyer, 8-10 2a planta. b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 20 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad Previa so l-l ic itud a la Secretaria de la Comissió d'aparcaments. Domicili: PI. Caries Pi i Sunyer, 8-10, 2a planta. Localitat i codi postal: Barcelona-08002. Telefo n: 934023447 Telefax: 934023512. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto