Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Mataró
Descripción Obres del projecte executiu de reforma i remodelació del Museu de Mataró. Edifici Can Serra
Expediente 17/2010
Plazo Termini d'execució: 8 mesos a comptar a partir de I'enderna a la data de comprovació del replantejament de l'obra si ja ha estat notificada I'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat per qui resulti adjudicatari. En cas contrari, l' inici de les obres es computara des de la data de la noti¬ficació esmentada. En qualsevol cas, I'execu¬ció haura de concloure abans del dia 31 de desembre de 2010.
Importe Pressupost base de licitació: fins a un rnaxirn de 282.655,17 EUR, ¡VA no inclos. a cartee del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Domicilio El Carrero, 13-15, planta baixa,
Teléfono 93.758.22.04
Telefax 93.758.21.62.
Fecha límite fins I'últim dia deis 13 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de I'anunci de convocatoria en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA.
Lugar de presentación Les ofertes podran presentar-se en el Registre General de l'Ajun¬tament de Mataró, ubicat a l'Oficina d'Aten¬ció Ciutadana a la planta baixa de la Riera, 48, de Mataró, de les 9 hores a les 19.00 hor e s , així com a qualsevol oficina de Correus, dintre del mateix termini i horari, si bé en aquest últim cas caldrá efectuar comu¬nicació rnitjancant fax al Servei de Compres i Contractació (fax: 93.758.21.62 i tel.: 93.758.22.04) o bé per correu electronic a fgarcia@ajmataro.cat.
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.mataro.ca1/
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto