Anuncio de Licitación

Organismo Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona
Descripción Contractació del lloguer de maquinaria amb conductor per l'estabilització, anivellat i perfilat de la sorra de les platges de Barcelona
Expediente 19/0079-00-CP/01
Plazo 2 anys Opción prorroga: Sí Prórroga: La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 4 anys. La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de contractació. La o les pròrrogues seran per períodes mensuals o anuals. Atenent la previsió de l'article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si l'avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent
Importe Importe estimado (sin impuestos): 219082.08 euros. Presupuesto total con impuestos: 110453.88 euros. Presupuesto total sin impuestos: 91284.20 euros.
Domicilio Avinguda Diagonal 240, 5a planta
Teléfono 934132400
Telefax Fax: 932914031 Email: contractacioparcsijardins@bcn.cat
Fecha límite Hasta el día 05/03/2019 a las 14:00h
Lugar de presentación
Fecha de apertura Obertura de pliques (Obertura sobre núm. 2) : 15/03/19 11:30 Sala Barcelona Av.Diagonal, 240, 2a planta 08018 Barcelona
Fecha de publicación 12/02/2019
Boletín de Plataforma de contratación de Cataluña
Web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=42576138&reqCode=viewCn
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto

Otros boletines pertenecientes a este concurso

Pub boletín de
15/04/2019 Plataforma de contratación de Cataluña ADJ