Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Obres de construcció del nou mercat de Sants (Barcelona).
Expediente 20100033
Plazo Termini d'execució: Com a m ax i m 7 mesos i, en tot cas, abans del 31 de desem¬bre de 2010.
Importe Pressupost: 2.974.132,71 EUR (lVA inclos)
Domicilio
Teléfono
Telefax
Fecha límite Sera de 13 dies naturals a comptar des de l'endema de la publicació de I'anunci al BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA i s'acabara a les 14 hores del darrer dia hábil, Es fa constar que si I'últim dia del termini cau en dissabte o festiu a la ciutat de Barcelona, la presentació de proposicions es prorrogara fins al primer dia hábil següent.
Lugar de presentación D' acord amb el que preveu la clausula 11 del plec. En tot cas, la Mesa de Contractació, rnitjancant comunicació expressa a tots els licitadors, comunicara el dia i hora de les obertures corresponents.
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad Recollida de documents: Els plecs de clau¬sules administratives particulars i el de condi¬cions tecniques són a disposició deis interes¬sats a l'lnstitut Municipal de Mercats. Av. Ica¬ria numo 145-147 4ª.Planta de Barcelona en horari de 9 a 14 hores, i a l' ad reca d '1 nternet i www.bcn.cat (perfil del contractant).
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto