Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Subministrarnent, installació, manteniment i gestió integral de 10 estacions de recarrega per vehicles electrics. Aquest contracte esta financat amb cartee al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local Govern d'Espanya.
Expediente 201000917
Plazo fins el 31/12/2010
Importe Import total: 191.999,72 EUR.(IVA inclos)
Domicilio carrer de Torrent de l'Olla núm. 218-220, planta 4ª,
Teléfono 932 915 446
Telefax
Fecha límite El termini per a la presentació de les proposicions sera de 8 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación Oficina del Registre de l`Area de Medi Ambient situada a Torrent de l`Olla 218-220, 4ª pl., en horari de 8:30 a 14 h. b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 8 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Fecha de apertura La Mesa de Contractació es reunirá a partir del primer dia habi] després de la finalització del termini de presentació de proposicions, en el dia i Iloc que oportunament es comunicara als licitadors a través del Perfil del Contractant (www.bcn.cat).
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad Departament d'Administració de l'Area de Medi Ambient
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto