Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Obres d'am¬pliació de plataforma i radi de gir del bus al C/ Margalló entre C/ Major del Rectoret i C/ del Vese. Aq uest contracte esta fi nancat amb carrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sosteni¬bilitat Local-Govern d'Espanya
Expediente 20100903
Plazo
Importe 334.999,88 EUR (lVA inclos)
Domicilio
Teléfono
Telefax
Fecha límite El termini per a la presentació de les proposicions sera de 13 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación Oficina del Registre de l`Area de Medi Ambient situada a Torrent de l`Olla 218-220, 4ª pI. (en horari de 8:30 a 14 hores).
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto