Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Treballs de pre¬venció forestal de I'entorn natural del muni¬cipi de Barcelona. Aq uest contracte esta fi nancat amb carrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sosteni¬bilitat Local-Govern d'Espanya
Expediente 20100916
Plazo 8 mesos.
Importe a) Import total: 223.828,01 EUR (lVA inclos)
Domicilio carrer de Torrent de l'Olla núm. 218-220, planta 4ª
Teléfono 932 915 446
Telefax
Fecha límite b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 8 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación a) L10c de presentació: Oficina del Registre de [`Are a de Medi Ambient situada a C/Torrent de l`Olla 218-220, 4ª pl., en horari de8:30a14h. b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 8 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto