Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Contracte de serveis de construcció del sistema inforrnatic de gestió integral deis espais verds.Aquest contracte esta financat amb cartee al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local-Govern d'Espanya.
Expediente 20100920
Plazo
Importe Import total: 223.880 EUR.(IVA inclos)
Domicilio carrer de Torrent de l'Olla núm. 218-220, planta 4ª,
Teléfono 932 915 446
Telefax
Fecha límite El termini per a la presentació de les proposicions sera de 8 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Lugar de presentación Oficina del Registre de l` Área de Medi Ambient situada a T orrent de l`Olla 218-220, 4ª pl., en horari de 8,30 a 14 h. b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions sera de 8 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d`aquest anuncio
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad Departament d'Administració de l'Area de Medi Ambient.
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto