Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Mataró
Descripción obres del projecte de substitució del paviment de gespa artificial del camp de futbol de Cerdanyola.
Expediente 26/2010
Plazo 2 mesos a comptar a partir de I'endema a la data de comprovació del replantejament de l'obra si ja ha estat notificada I'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat per qui resulti adjudicatario En cas contrari, I'inici de les obres es computara des de la data de la noti¬ficació esmentada. En qualsevol cas, I'execució haura de concloure abans del dia 31 de desembre de 2010.
Importe fins a un maxirn de 212.180,43 EUR, ¡VA no inclos, a carrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibil itat Local.
Domicilio El Carrero, 13-15, planta baixa,
Teléfono 93.758.22.04
Telefax 93.758.21.62.
Fecha límite
Lugar de presentación Les ofertes podran presentarse en el Registre General de l'Ajuntament de Mataró, ubicat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la planta baixa de la Riera, 48, de Mataró, de les 9 hores a les 19.00 hores , aix: com a qualsevol oficina de Correus, dintre del mateix termini i horari, si bé en aquest últim cas caldra efectuar comunicació rnitjancant fax al Servei de Compres i Contractació (fax: 93.758.21.62 i tel.: 93.758.22.04) o bé per correu electronic a fgarcia@ajmataro.cat. Per als tramits de validació de poders pel Servei de Compres i Contractació, l' horari d'oficina d'aquest servei és de 9.00 a 14.00 h., tots els dies habils, de dilluns a divendres.
Fecha de apertura fins I'últim dia deis 13 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de I'anunci de convocatoria en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA.
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.mataro.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad Ajuntament de Mataró, Servei de Compres i Contractacions
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto