Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Mataró
Descripción Desplegament de la xarxa wi-fi municipal
Expediente 39/201 O
Plazo
Importe
Domicilio El Carrero, 13-15, planta baixa
Teléfono 93.758.22.04
Telefax 93.758.21.62 fgarcia@ajmataro.cat.
Fecha límite fins I'últim dia deis 13 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de I'anunci de convocatoria en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA.
Lugar de presentación Les ofertes podran presentar-se en el Registre General de l'Ajun¬tament de Mataró, ubicat a l'Oficina d'Aten¬ció Ciutadana a la planta baixa de la Riera, 48, de Mataró, de les 9 hores a les 19.00 hor e s , així com a qualsevol oficina de Correus, dintre del mateix termini i horari, si bé en aquest últim cas caldrá efectuar comu¬nicació rnitjancant fax al Servei de Compres i Contractació (fax: 93.758.21.62 i tel.: 93.758.22.04) o bé per correu electronic a fgarcia@ajmataro.cat.
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.mataro.ca1/
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto