Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Mataró
Descripción servei d'implantació de la signatura digital en els procediments administratius.
Expediente 41/201O
Plazo El termini rnaxirn d'execució del contracte sera de 8 mesos, a comptar des de I'aprovació de l'acta d'inici del projecte. En qualsevol cas. I'execució haur a de concloure abans del dia 31 de desembre de 2010.
Importe fins a un rnaxirn de 68.965,52 EUR,¡VA no inclos, a carrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibil itat Local.
Domicilio El Carrero, 13-15, planta baixa,
Teléfono 93.758.22.04
Telefax 93.758.21.62.
Fecha límite fins I'últim dia deis 13 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de I'anunci de convocatoria en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA.
Lugar de presentación Les ofertes podran presentarse en el Registre General de l'Ajuntament de Mataró, ubicat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la planta baixa de la Riera, 48, de Mataró, de les 9 hores a les 19.00 hores , així com a qualsevol oficina de Correus, dintre del mateix termini i horari, si bé en aquest últim cas caldra efectuar comunicació rnitjancant fax al Servei de Compres i Contractació (fax: 93.758.21.62 i tel.: 93.758.22.04) o bé per correu electronic a fgarcia@ajmataro.cat. Per als trarnits de validació de poders pel Servei de Compres i Contractació, I'horari d'oficina d'aquest servei és de 9.00 a 14.00 h., tots els dies habils, de dilluns a divendres.
Fecha de apertura dia 5 de ruare de 2010
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.mataro.cat/
Fecha límite de obtención de documentos Fins I'últim dia en que es puguin presentar les ofertes.
Entidad Ajuntament de Mataró, Servei de Compres i Contractacions
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto