Anuncio de Licitación

Organismo Consell Comarcal del Baix Penedès
Descripción Contracte de serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei d'atenció diürna i diürna d' a diversos municipis de la comarca
Expediente 5627_2018
Plazo 10 mesos Opción prorroga: Sí Prórroga: Clàusula 3.8 del plec: Durada del contracte i prorrogues [art. 29 LCSP]. En els termes establerts a l'apartat F del Quadre de característiques del contracte (QCC). L'objecte de la pròrroga pot ser total (període coincident amb el lectiu escolar i període d'estiu) o parcial (solament el primer d'ambdós). L'òrgan de contractació, si així ho estima adient, notificarà a l'empresa adjudicatària del contracte, com a mínim dos (2) mesos abans de la data de finalització del mateix, l'acord de pròrroga per tal de procedir a la seva formalització en el corresponent document. La pròrroga expressa, per dues vegada, per a realitzar els serveis objecte del contracte per un any natural fins a 31 de desembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2021, respectivament. Les pròrrogues així comunicades seran obligatòries per a l'adjudicatari, llevat que l'Administració estigués en demora de pagament superior a 6 mesos. En cap cas es produirà la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.
Importe Importe estimado (sin impuestos): 361206.73 euros. Presupuesto total con impuestos: 109924.76 euros. Presupuesto total sin impuestos: 90846.91 euros.
Domicilio Plaça del Centre, 5
Teléfono 977157171
Telefax Fax: 977157181 Email: secretaria@baixpenedes.cat
Fecha límite Hasta el día 28/02/2019 a las 23:59h
Lugar de presentación
Fecha de apertura
Fecha de publicación 12/02/2019
Boletín de Plataforma de contratación de Cataluña
Web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?mode=full&idDoc=42596186&reqCode=viewCn
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto