Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Rehabilitació del Centre de Serveis Socials Sants, I'execució del qual es financara amb carrec al Fons Esta¬tal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009.
Expediente 900210
Plazo 4 mesos.
Importe 460.318,28 EUR, ¡VA inclos, ¡VA inclos al 16%.
Domicilio vda. Diagonal, 233, 6ª planta,
Teléfono 93-413.26.47,
Telefax 93.413.26.30
Fecha límite El termini per a la presentació sera de 13 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de I`últim anunci oficial en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA o en el perfil de contractant (www.bcn.cat). Si I`últim dia és festiu o inhabil a la ciutat de Barcelona, s`entendra prorrogat fins el primer dia hábil següent.
Lugar de presentación Les proposicions podran presentar-se en rna o per correu certificat al Registre General de l`Area d`acció social i ciutadania, Av. Diagonal, 233, baixos, horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14h.
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto