Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Rehabilitació del Centre de Serveis Socials Garcilaso, I'execu¬ció del qual es financara amb cartee al Fons Estatal per a I'ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL) creat pel Reial Decret-Ilei 13/2009, de 26 d'octubre de 2009.
Expediente 900310
Plazo
Importe 834.720 EUR, ¡VA inclos, ¡VA inclos al 16%.
Domicilio Avda. Diagonal, 233, 6ª planta
Teléfono
Telefax
Fecha límite El termini per a la presentació sera de 13 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de I`últim anunci oficial en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA o en el perfil de contractant (www.bcn.cat). Si I`últim dia és festiu o inhabil a la ciutat de Barcelona, s`entendra prorrogat fins el primer dia habi] següent.
Lugar de presentación Les proposicions podran presentar-se en rna o per correu certificat al Registre General de I`Area d`acció social i ciutadania, Av. Diagonal, 233, baixos, horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14h.
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto