Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción projecte executiu, subministrament i installació d`equipament de captació, transrnissió, enregistrament i monitorització per al sistema de vídeo vigilancia de les dependencies d`escorcoll de les unitats territorials de la Guardia Urbana de Barcelona, durant I`any 2010.
Expediente COFEB-2 59/2010
Plazo 6 mesos a comptar des de l`endema de la formalització del contracte, o el que hagi proposat I`adjudicatari si fos menor.Ha de finalitzar abans del dia 31 de desembre de 2010.
Importe Import total: 100.000,12 EUR, IVA inclos (86.207,00 EUR, pressupost net i 13.793,12 EUR en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus del 16 %)
Domicilio Edifici Ciutat de Barcelona, cl de la Guardia Urbana, 2-4.
Teléfono 932915095 i 932915155
Telefax 932915060 f) Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 7. Obtenció de documentació (Plec de clausules economico-administratives particulars i tecniques): a) Perfil del contractant: www.bcn.cat.
Fecha límite Fins el dia en que es compleixin 8 naturals a comptar des del següent al de publicació de I`anunci en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA.
Lugar de presentación Registre situat a la Direcció de Serveis de Gestió Económica i Control de Recursos de l`Area de Prevenció, Seguretat i Mobilitat (Edifici Ciutat de Barcelona, cl de la Guardia Urbana, 2-4 de Barcelona) o en qualsevol altre oficina del Registre General. Si I`últim dia és festiu a la localitat de l`organ de contractació, s`entendra prorrogat el termini fins el primer dia habi] següent.
Fecha de apertura A partir del segon dia h ab i] despres del termini de presentació d`ofertes. e) Hora: A determinar
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad Direcció de Serveis de Gestió Económica i Control de Recursos de l`Area de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto