Anuncio de Adjudicación

Organismo Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Descripción SERVEI DE NETEJA DE TOTES LES DEPENDÈNCIES DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ACORD MARC DELS SERVEIS DE NETEJA (CCS 2016 4)
Expediente CTN1800641
Plazo 1 any Opción prorroga: Sí Prórroga: Durada de la possible pròrroga: fins com a màxim 12 mesos més
Importe Importe estimado (sin impuestos): 1019554.20 euros. Presupuesto total con impuestos: 616830.32 euros. Presupuesto total sin impuestos: 509777.13 euros.
Domicilio Provença 204-208
Teléfono 935672800
Telefax Fax: 935672780 Email: contractacio.aca@gencat.cat
Fecha límite Hasta el día 16/11/2018 a las 12:00h
Lugar de presentación
Fecha de apertura Obertura de pliques (Sobre B Sobre amb criteris avaluables objectivament) : 29/11/18 11:00 Sala del Consell. Provenza 204. Barcelona
Fecha de publicación 11/12/2018
Boletín de Plataforma de contratación de Cataluña
Web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?mode=full&idDoc=39783649&reqCode=viewPcan
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones
Datos de la adjudicación Es una adjudicación que engloba a las siguientes empresas:

- El lote Lote 1 Serveis de neteja a la ciutat de Barcelona Resultado: Adjudicado se ha adjudicado a la empresa L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU por un valor de 327.672,00 €

- El lote Lote 2 Serveis de neteja a la província de Barcelona Resultado: Adjudicado se ha adjudicado a la empresa L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU por un valor de 45.048,00 €

- El lote Lote 4 Serveis de neteja a la província de Girona Resultado: Adjudicado se ha adjudicado a la empresa L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU por un valor de 3.840,00 €

- El lote Lote 5 Serveis de neteja a la província de Lleida Resultado: Adjudicado se ha adjudicado a la empresa L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU por un valor de 21.144,00 €

- El lote Lote 6 Serveis de neteja a la província de Tarragona Resultado: Adjudicado se ha adjudicado a la empresa L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU por un valor de 44.280,00 €

Archivos Adjuntos

Ver texto