Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Reforma, adequació i millora del CEM Piscina Municipal Sant Andreu.
Expediente FEOC0004
Plazo 6 mesos des del seu inici i en tot cas, abans del 31 de desembre de 2010.
Importe El pressupost total de licitació és de 899.345,05 EUR, IV A inclos, amb el desglos¬sament següent: 775.297,46 EUR, pressupost net, i 124.047,59 EUR en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus impositiu del 16 %.
Domicilio Pg. Sant loan, 75, 7e
Teléfono 93-256.45.51
Telefax 93-256.45.52
Fecha límite El termini per a la presentació de la documentació exigida sera de 13 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de I`últim anunci oficial en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA o en el perfi I de contractant.
Lugar de presentación Oficina del Registre General de l`Ajuntament de Barcelona, situada al Passeig de Sant loan, 75 (08009 Barcelona).
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto