Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Construcció d'una escola bressol i reforma a l'escola Taber.
Expediente FEOC0012
Plazo 9 mesos des del seu inici i en tot cas. abans del 31 de desembre de 2010.
Importe El pressupost total de licitació és de 2.599.185,42 EUR, IV A inclos, amb el desglossament següent: 2.240.677,09 EUR, pressupost net, i 358.508,33 EUR en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus impositiu del16 %. La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra máxima per sobre de la qual s'estirnara que les ofertes deis licitadors excedeixen el tipus de la licitació. El nombre mínim de treballadors aplicable a l'execució de l'obra és de 12. El nombre maxirn figura en un annex al plec de clausules administratives.
Domicilio Pg. Sant loan, 75, 7e,
Teléfono 93-256.45.51
Telefax 93-256.45.52
Fecha límite El termini per a la presentació de la documentació exigida sera de 13 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de I`últim anunci oficial en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA o en el perfil de contractant.
Lugar de presentación Oficina del Registre General de l`Ajuntament de Barcelona, situada al Passeig de Sant loan, 75 (08009 Barcelona).
Fecha de apertura Es celebraran en el lloc, dia i hora que oportunament es comunicara als licitadors.
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad A la Secretaria Tecnicojurídica de la Gerencia d'Educació, Cultura i Benestar.Horari: de dill uns a divendres de 8,30 a 14,30 hores.
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto