Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Construcció escola bressol Pujades/Josep Pla + doble línia
Expediente FEOCOOll
Plazo 9 mesos des del seu inici i en tot cas, abans del 31 de desembre de 2010.
Importe El pressupost total de licitació és de 2.199.999,24 EUR, IVA inclos, amb el des¬glossament següent: 1.896.551,07 EUR, pres¬supost net, i 303.448,17 EUR en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus imposi¬tiu del 16%.
Domicilio A la Secretaria Tecnicojurídica de la Gerencia d'Educació, Cultura i Benestar, Pg. Sant loan, 75, 7e
Teléfono 93-256.45.51
Telefax 93-256.45.52
Fecha límite El termini per a la presentació de la documentació exigida sera de 13 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l`últim anunci oficial en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA o en el perfi 1 de contractant.
Lugar de presentación Oficina del Registre General de l`Ajuntament de Barcelona, situada al Passeig de Sant loan, 75 (08009 Barcelona).
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto