Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Barcelona
Descripción Construcció d'una escola bressol a I'escola Font d'en Fargas.
Expediente FEOCOOlO
Plazo 9 mesos des del seu inici i en tot cas, abans del 31 de desembre de 2010.
Importe El pressupost total de Iicitació és de 1.998.934,18 EUR, IVA inclos,amb el desglossament següent:1.723.219,12 EUR, pressupost net, i 275.715,06 EUR en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus imposi¬tiu del 16%.
Domicilio Gerencia d'Educació, Cultura i Benestar, Pg. Sant loan, 75, 7e
Teléfono 93-256.45.51
Telefax 93-256.45.52
Fecha límite El termini per a la presentació de la documentació exigida sera de 13 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de I`últim anunci oficial en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA o en el perfil de contractant.
Lugar de presentación Oficina del Registre General de l`Ajuntament de Barcelona, situada al Passeig de Sant loan, 75 (08009 Barcelona).
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.bcn.cat
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto