Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Calella
Descripción execució de les obres del projecte Rehabilitació de I`edifici El Far, condicionament per a Aula-Museu
Expediente Rehabilitació de I`edifici El Far, condicionament per a Aula-Museu
Plazo c) Termini d`execució: 6 mesos 3.- Tramitació, procediment i forma d`adjudicació:
Importe Pressupost base de licitació: 216.767,24 EUR i 34.682,76 EUR d'lVA 5.-
Domicilio placa Constitució núm. 9
Teléfono 93.766.31.46
Telefax 93.766.05.76
Fecha límite Els licitadors presentaran els tres sobres tancats acompanyats d'instáncia al Registre General de l'Ajuntament (placa de la Consti¬tució núm. 9) dins de I'horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 13:30 hores). La data límit de la presentació de pli¬ques sera: tretze dies naturals posteriors al de I'última publicació d'aquest anunci al BUT¬LLETí OFICIAL DE LA PRovíNCIA i Diari Oficial de la Ceneralitat de Catalunya i al Perfil de contractant. Quan el darrer dia sigui inhábil o dissabte, s'entendra prorrogat al primer dia habi] següent.
Lugar de presentación
Fecha de apertura
Fecha de publicación 17/02/2010
Boletín de Barcelona
Web
http://www.calella.ca1/perfil
Fecha límite de obtención de documentos
Entidad
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto

Otros boletines pertenecientes a este concurso

Pub boletín de
18/02/2010 Cataluña A.L