Anuncio de Licitación

Organismo Ajuntament de Calella
Descripción Execució de les obres del projecte Rehabilitació de l’edifici El Far, condicionament per a Aula-Museu
Expediente Rehabilitació de I`edifici El Far, condicionament per a Aula-Museu
Plazo 6 mesos
Importe 216.767,24 €
Domicilio plaça Constitució núm. 9
Teléfono 93.766.31.46
Telefax 93.766.05.76
Fecha límite tretze dies naturals posteriors al de l’última publicació d’aquest anunci al BOP i DOGC i al Perfil de contractant. Quan el darrer dia sigui inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent
Lugar de presentación Registre General de l’Ajuntament
Fecha de apertura a les 12 hores del tercer dia a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes, i si és dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent, i en el seu desenvolupament s’observaran les formalitats previstes en l’article 83 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Abans de començar l’acte públic, en el qual s’obrin les ofertes econòmiques, es donarà lectura a la valoració dels aspectes tècnics de les proposicions a què es refereix la documentació continguda en el sobre núm. 3
Fecha de publicación 18/02/2010
Boletín de Cataluña
Web
http://www.calella.cat/perfil
Fecha límite de obtención de documentos la mateixa en que s’acabi el termini de presentació de proposicions
Entidad Ajuntament de Calella
Comunidad Autónoma Cataluña
Observaciones

Archivos Adjuntos

Ver texto

Otros boletines pertenecientes a este concurso

Pub boletín de
17/02/2010 Barcelona A.L