14/11/2019 12:40:39

Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, Expte.: CSC M 19/19, Acord marc del subministrament de CATETERS

ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRORES - Expte: CSC M 19/19, Acord marc del subministrament de CATETERS. VALOR ESTIMADO 4.894.425,66

Acord marc del subministrament de CATETERS CORRECCION Rectifició del plec de prescripcions tècniques i la base de dades de l'expedient. A efectes de calcular el valor estimat de l’acord marc s’han tingut en compte els imports següents: - Import licitació: 1.225.906,42 euros/any sense IVA (segons desglossament) - Import possibles prorrogues: 2.451.812,83 euros

Tiene una duración de 2 anys Opción prorroga: Sí Prórroga: 2 anys de possible pròrroga y un valor estimado de 4.894.425,66

La fecha límite de presentación será el Hasta el día 12/12/2019 a las 14:00h

Otras noticias que pueden interesarle